Moción PP contra la Violencia de Género – noviembre 2018

25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular en l’Ajuntament de Torrent, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Estes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Estes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

 

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.

Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.

Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills, així com la sociabilització, per tal que este tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.

El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar.

Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la.

També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en estos moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en estos moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre jóvens de menys de trenta anys.

Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a este problema social. En este sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

 

És per tot això que l’Ajuntament de Torrent:

 • Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’esta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
 • Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul.
 • Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.
 • Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
 • Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homens i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones maltractades.
 • Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària
 • Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
 • Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.
 • Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que esta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar estaa injustícia. Es compromet a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament
 • Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador.
 • Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a este document. O bé, si l’Ajuntament ja està adherit, es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
 • Traslladarà estos acords a les associacions de la ciutat, així com farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

 

 

 

 

Amparo Folgado Tonda

portaveu del Grup Municipal Popular

 

 

 

 

TORRENT, 8 de novembre de 2018

 

Carta de respuesta a Andrés Campos

Torrent, a 8 de Noviembre de 2018

 Estimado Andrés Campos Casado

Concejal del Área de Recursos y Modernización

 En primer lugar, me gustaría agradecer la carta que he recibido de tu parte, promoviendo el diálogo y el entendimiento entre los diferentes grupos municipales, para que podamos aportar nuestras ideas en beneficio de los vecinos de Torrent y la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio 2019. Es algo que eché a faltar en ejercicios anteriores, como bien sabes.

En el Grupo Municipal del Partido Popular, tenemos una idea muy clara de qué ciudad queremos y de cómo queremos que sea gestionada. Por eso, paso a detallarte nuestra aportación para la elaboración de los presupuestos, que no son otras que las enmiendas que año a año hemos presentado, pero que fueron rechazadas por el Partido Socialista en 2016 y en años posteriores nunca llegaron a debatirse porque los presupuestos no los llevaste al Pleno Municipal.

Son las siguientes:

 • Bajada del tipo de gravamen del IBI para que baje la contribución a todos los vecinos y vecinas de Torrent. Un coeficiente que ha estado congelado desde el año 2015 y por lo que hemos visto en tu propuesta de modificación de ordenanzas para el año que viene, desde el Grupo Socialista, queréis que así continúe.
 • Inclusión de la subvención RECICLA, eliminada por el gobierno municipal el 31 de julio de 2017. Desde nuestro grupo municipal queremos que baje el recibo del agua a todos los vecinos y vecinas de Torrent. Creemos que han demostrado sobradamente un compromiso firme con el reciclaje y las buenas prácticas medioambientales, por lo que debemos hacerles partícipes de los beneficios obtenidos por el consistorio, con esta subvención que se aplicó desde el año 2009 hasta el 2017.
 • Queremos que se incluya en el Presupuesto para el ejercicio 2019, dotación para todas aquellas mociones aprobadas por el Pleno municipal en la actual legislatura, a petición del Partido Popular, tales como:
 • La ejecución de un vial provisional que una La Marxadella y Parc Central entre las calles Albaida y Melbourne. (aprobado en julio de 2016)
 • La apertura de una evacuación de aguas pluviales en las calles Santos Patronos y San Nicolás, por debajo de las vías del metro.
 • La creación del Centro de Interpretación de la Ruta del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta en el Arquillo. Museo, lugar de inicio de la ruta, área de descanso y recreativa junto al depósito municipal.
 • Colocación de una placa en memoria de las víctimas del terrorismo (aprobada en octubre de 2015).
 • Espacio Coworking municipal (Aprobada en diciembre de 2016).
 • Impulso definitivo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico (PEPRI) (aprobada en diciembre de 2016).
 • Creación de la línea de autobús nocturno, que una las zonas de restauración de la ciudad de Torrent y el Centro Comercial Las Américas, las noches de fin de semana. (aprobada en julio de 2017).
 • Creación de dos zonas verdes en El Pantano y Font de la Teula.
 • Mejoras en los caminos de Fatxardet – Barbeta y Arquers – Xarco Secs, a día de hoy desconocemos si se han realizado los estudios encargados tras la aprobación de esta moción y que deben de incluirse también en el futuro PGOU.
 • Plan de asfaltado para la urbanización Calicanto.
 • Solución definitiva al abastecimiento de agua potable en las urbanizaciones Buenavista y Falda de la Sierra.
 • Incremento de la partida destinada al Cheque Bebé a 100.000 euros, tal y como estaba en el presupuesto del año 2015, modificando además las bases, para que beneficie a todos los niños y niñas, no solo a unos pocos.
 • Incremento de la partida destinada a Mujeres solas con hijos a su cargo hasta 100.000 euros, de forma que puedan acceder más personas a esta ayuda.
 • Desglose y explicación de todas las partidas destinadas a Otros gastos y TOE, de forma transparente para conocimiento de todos los grupos municipales.

Estas son las aportaciones que realizamos desde el Grupo Popular para incluir en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, a mí personalmente me gustaría que las pudieras tener en cuenta e incluirlas. Sabes que de no ser así, se convertirán en enmiendas.

Para cualquier otra cosa que necesites, puedes contar con mi colaboración y la de mi grupo municipal.

Un fuerte abrazo.

 

Amparo Folgado Tonda, Portavoz municipal

Solicitud de información acerca de las actuaciones realizadas sobre la Villa Romana de l’Alter

A la atención del Sr. alcalde de Torrent

Amparo Folgado Tonda, como portavoz del Grup Popular en el Ayuntamiento de Torrent.

EXPONE

PRIMERO.  Que en virtud del artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local reconoce la obligación del Alcalde y su equipo de facilitar a los miembros de la Corporación Local datos e informaciones que resulten precisos para el desarrollo de su función. Y que esta habrá de ser resuelta en la plazo de cinco días.

SEGUNDO. Que el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales reconoce el mismo derecho a la información de los concejales que el Artículo 77 de la LBRL y añade que en caso de denegar el acceso a la documentación deberá hacerse a través de resolución o acuerdo motivado en el plazo de cinco días naturales desde la fecha de la solicitud.

TERCERO. Por descontado se tendrá en cuenta el artículo 16.3 del ROF de guardar la reserva en relación con las informaciones que se faciliten por parte del gobierno al resto de la Corporación para hacer posible el desarrollo de su función.

CUARTO. A través del Facebook del Ayuntamiento de Torrent, hemos conocido que se ha realizado una limpieza de la Villa Romana ubicada en l’Alter, por la Brigada de Obras.

QUINTO. Además, hemos leído en uno de los comentarios publicados que, “la villa romana todavía no puede visitarse. La limpieza ha sido el primer paso, y ahora tenemos que realizar las gestiones y proyectos necesarios para habilitar el espacio. Os iremos contando las novedades”.

SOLICITA

PRIMERO.  Copia de la solicitud de intervención a la Dirección General de Patrimonio.

SEGUNDO. Conocer quien ha sido el responsable municipal de ésta intervención en la Villa Romana, así como el personal cualificado que lo ha llevado a cabo.

TERCERO. Copia del informe del arqueólogo que ha supervisado el mantenimiento y la limpieza del bien catalogado. Si es que ha habido un arqueólogo supervisor.

CUARTO. Copia del informe de la actuación efectuada.

QUINTO. Conocer el estado de cumplimiento de la moción del Partido Popular aprobada el 3 de mayo de 2018, en la que se instaba al Ayuntamiento de Torrent a solicitar a la Dirección General de Patrimonio la realización de las siguientes actuaciones, bajo la supervisión de los técnicos y el personal cualificado:

 • Eliminación elementos impropios, vaciado y saneamiento del entorno del yacimiento.
 • Consolidación de las oquedades de la base del yacimiento y efectuar las reparación
 • Adecuación del entorno, camino de acceso, y espacio para aparcamiento.
 • Ampliación del entorno inmediato al yacimiento.
 • Cubrimiento estructural del yacimiento a fin de proteger la degradación de materiales sujetos a la intemperie.

 

SEXTO. Conocer el estado del acuerdo plenario a instancia del PP por el que se aprobó la Adquisición de las parcelas lindantes al yacimiento, Parcela 167, Ref.catastral 46246A008001670000BD, y Parcela 72, Ref. catastral 46246A008000720000BR,  necesarias para protección y acceso al yacimiento y para un futuro punto de interpretación museográfico. 

SÉPTIMO. Conocer el estado del acuerdo plenario a instancia del PP por el que se aprobó solicitar se acometa una intervención arqueológica definitiva en el yacimiento y en las parcelas colindantes.

 

Torrent, Miércoles 7 de Noviembre de 2018

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Moción para la Recuperación de la Fuente del Deseo en el Vedat de Torrent

Amparo Folgado Tonda, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Popular, por medio del presente escrito, y haciendo uso de la legalidad vigente y de las atribuciones que de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y el real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Artículo 97.3), eleva al Pleno de la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En 1932 el profesor don Victoriano Andrés López en su obra “Torrent: apuntes y datos muy curiosos referentes a esta villa tomados y averiguados por el profesor de la misma”, dio cuenta de la inauguración de una fuente situada en el Vedat: “El 2 de octubre se bendijo e inauguró, con música y tracas, una fuente en el Vedat, por el señor cura arcipreste don Vicente Mengot  Romeu, a petición de la empresa de las aguas, y le pusieron fuente del Deseo, año 1932”.

Tenemos conocimiento de que dicha fuente exista en fecha anterior a su inauguración, ya que el diario Pueblo en fecha de 24 de septiembre de 1932 hace referencia a esta en una crónica sobre el monte Vedat donde se menciona la existencia de una fuente sin funcionamiento que se alimentaba de una bomba impulsada por un molino de viento.

Este mismo año se constituyó una sociedad, encabezada por don Julio Baviera, para crear la red de distribución del agua y realizar los trabajos de instalación de tuberías, con una previsión inicial de 1500 metros de tubería principal, y desde esta podían sacarse ramales que de forma individual dieran servicio a varios chalets.

Gracias a la documentación del archivo de la familia Artal, de quien fuera el ilustre alcalde Valencia don Juan Artal Ortells en 1923, conocemos el acuerdo que establecieron tres propietarios con el contratista don José Soler para la instalación de agua en sus chalets. En este documento vemos como  don Francisco García Martínez, don Luis Tuset Tuset y don Juan Artal Ortells, por su cuenta y cargo, instalan una tubería de “uralita” de cincuenta milímetros de paso, que se inicia en la red general de conducción de agua del Sr. Soler, con una extensión de 448 metros, a cambio el Sr. Soler no podía dar servicio a los chalets adyacentes a la tubería sin el permiso de los tres propietarios de esta, quienes tenían que solicitar a cada nuevo abonado el importe de la parte proporcional del coste de la tubería que inicialmente ellos habían adquirido.

La obra del Sr. Soler incluyó la construcción del depósito de agua que aún existe junto a la Torreta, y a unos 50 metros de este depósito, la remodelada Fuente del Deseo que daba inicio a la red general de agua.

La fuente ha llegado a nuestros días gracias a permanecer casi cubierta en su totalidad por una higuera y matorrales, encontrándose junto a la terraza exterior del actual establecimiento hostelero de la Torreta y en terrenos de propiedad municipal (Polígono 54, parcela 132, coordenadas 39°25’26.9″N 0°29’23.7″W).

La fuente está construida en rodeno, con placas verticales formado el vaso circular y pilares en la unión de estas, tiene un pilar central que actuaba como surtidor, y en el interior del vaso se observa una anilla de hierro destinada posiblemente a atar los animales que en su día se acercaran a abrevar; si bien carece de valor artístico o arquitectónico, representa un de los elemento importante del patrimonio histórico del Vedat.

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Torrent a realización de las siguientes actuaciones, bajo la supervisión de los técnicos y el personal cualificado:

 

 • Eliminación elementos impropios, vaciado y saneamiento del entorno de la Fuente del Deseo.
 • Adecuación del entorno y el camino de acceso es esta.
 • Estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento la fuente.
 • Instalación de un panel informativo.

 

 

Torrent, a 24 de octubre de 2018

 

 

 

Amparo Folgado Tonda

Portavoz del Grupo Popular

Moción PP para dejar sin efecto la reprobación del arzobispo de Valencia

MOCIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO LA REPROBACIÓN AL ARZOBISPO DE VALENCIA Y MOSTRAR EL RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT A LAS ONG QUE HAN TRABAJADO PARA ACOGER A LOS MIGRANTES DEL AQUARIUS

Amparo Folgado Tonda, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Popular, por medio del presente escrito, y haciendo uso de la legalidad vigente y de las atribuciones que de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y el real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Artículo 97.3), eleva al Pleno de la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado domingo, 17 de junio de 2018 llegaron a la ciudad de Valencia, 630 migrantes procedentes del “Aquarius”. Las administraciones públicas, así como entidades como Cruz Roja Española, la Iglesia Católica a través de Cáritas, Accem, Cepaim, Cear y Acnur entre otras ONG, colaboraron en el dispositivo de llegada y en la comisión mixta.

Varios días antes de la llegada del Aquarius a Valencia, el obispo auxiliar, Arturo Ros, anunció que “Cáritas ofrecía 200 plazas para acoger a migrantes del Aquarius”, además mostró su “gratitud por el reconocimiento de Mónica Oltra a nuestra disposición, no solo para colaborar, sino para poner nuestros medios y capacidades para que estas personas que están sufriendo puedan tener dignidad”.

A los pocos días, la Diócesis de Valencia ya atendía a 40 migrantes procedentes del Aquarius, veinte de ellos, los más jóvenes, acogidos en la Ciudad de la Esperanza, ubicada en Aldaia. Los otros veinte son tres familias con hijos menores y siete adultos, que se ubicaron en cuatro viviendas que Cáritas Diocesana dispone para migrantes y refugiados, dentro de su Programa Vivienda. Desde su llegada a cada uno de los pisos, el personal técnico de Cáritas ha realizado las labores de acogida, facilitándoles ropa, alimentos y los enseres que necesitan.

Del mismo modo, un equipo de personas voluntarias de las Cáritas parroquiales de las zonas en las que están situadas las viviendas se ocupará, durante el tiempo que estén las personas acogidas, de realizar labores de acompañamiento, asesoradas en todo momento por el personal de Cáritas.

Tanto la Ciudad de la Esperanza como las viviendas de Cáritas están perfectamente acondicionadas y preparadas para ofrecer una atención especializada, gracias también al voluntariado de toda la diócesis que está activado en todos los ámbitos, técnicos, sanitarios, traductores, psicólogos y psicoterapeutas, etc.

Además de estas cuatro viviendas que acogen a personas llegadas en la flotilla del Aquarius, Cáritas Diocesana de Valencia tiene otras 28 en la diócesis, en las que se albergan 167 personas, entre ellas, varones migrantes en situación administrativa irregular, personas en situación de sin hogar y familias. De ellas, 38 eran solicitantes de asilo. En 2017, del total de las 53.175 personas beneficiarias de la acción de Cáritas en toda la diócesis, el 48 por ciento eran extranjeras.

El Arzobispado de Valencia, además de acoger a estas 40 personas, tenía dispuestas hasta 200 plazas para acoger a migrantes del Aquarius en las localidades de Serra, Moncada y en nuestra ciudad, Torrent. En la ciudad de Torrent, concretamente en un ex convento ubicado en la zona de Santo Angel.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, dio gracias al arzobispado y a su ONG Cáritas Diocesana porque “incluso antes de que existiera la posibilidad de que el barco llegara a Valencia ya advirtieron que podían acoger y se pusieron a trabajar desde el minuto cero”.

El Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en una carta publicada en la revista “Paraula” con el título “Aquarius: Nuestra respuesta cristiana”, afirmó seguir con “asombro, estupor, compasión, dolor y aun vergüenza, durante largos y angustiosos días, la travesía de 629 personas por el Mediterraneo, mar que está siendo boca y tumba anónima, insaciable y devoradora que se traga o se ha tragado ya a santísimas víctimas de la injusticia, de los egoísmos de los poderosos, de la crueldad inhumana, de intereses inconfesables, de mafias y de la cerrazón en sí misma de las naciones”.

Además, en la propia carta, muestra que la Diócesis de Valencia “está dispuesta  y pronta para acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados”. “La Delegación Diocesana de Migración, Cáritas diocesana, continuando ambas con su obra diaria con los inmigrantes y refugiados que ya viene haciendo, la Universidad Católica con sus propios medios –médicos, enfermeros/as, profesores, lingüistas–, las Órdenes y Congregaciones religiosas, con sus carismas propios, comunidades, el Seminario, las parroquias, familias, sacerdotes, laicos, voluntarios, asociaciones… todos se han ofrecido y están dispuestos a colaborar en dar respuesta cristiana de amor, de caridad, de justicia, a esta situación de emergencia y a ayudar en el tiempo que se precise, en lo sucesivo, y esté en sus manos”.

Vista la reacción de la Iglesia Católica en Valencia y de su arzobispo, Antonio Cañizares a favor de acoger a migrantes y a refugiados, así como en ofrecer todos los recursos de los que dispone en la provincia de Valencia y, cuya labor social se está llevando a cabo en dos centros de la Iglesia, desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Torrent, consideramos que no tienen ninguna razón de ser que el Arzobispo de Valencia siga estando reprobado por el Pleno de esta corporación municipal.

En el Pleno del 5 de noviembre de 2015, con los votos a favor del PSOE, Compromís y Guanyant, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, se aprobó un acuerdo de disconformidad con el arzobispo de Valencia, por unas declaraciones realizadas en el Fòrum Europa sobre la llegada de migrantes y refugiados, por las cuales, ya pidió perdón antes de aprobarse en el consistorio de Torrent, esa reprobación.

Tras la llegada del Aquarius a la ciudad de Valencia, las nuevas declaraciones del arzobispo Antonio Cañizares y la labor social y humanitaria realizada por la diócesis de Valencia, desde el Grupo Popular proponemos a la corporación municipal, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.-  Dejar sin efecto la reprobación al arzobispo de Valencia, aprobada por el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrent, el pasado 5 de noviembre de 2015.

SEGUNDO.- Mostrar el reconocimiento del Ayuntamiento de Torrent, a todas las ONG y entidades que trabajan por la dignidad y el bienestar de las personas que huyen del hambre y el terror. Como son Cruz Roja Española, la Diócesis de Valencia a través de Cáritas Diocesana, Accem, Cepaim, Cear, ACNUR, Amnistía Internacional, UNICEF y muchas otras.

TERCERO.- Trasladar este acuerdo a las siguientes entidades: Forum Europa. Tribuna Mediterrània, Archidiócesis de Valencia, Conferencia Episcopal Española y a las Cortes Valencianas.

Torrent, a 6 de julio de 2018

 

Amparo Folgado Tonda

Portavoz del Grupo Popular

 

 

 

 

 

 

Moción PP sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana

Moción PP sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana

Amparo Folgado Tonda, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrent, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente:

MOCIÓN

La Constitución Española reserva al estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, pero atribuye a las comunidades autónomas la coordinación y otras numerosas funciones en relación con las policías locales.

Así lo recoge nuestro Estatut d’Autonomia en su artículo 55.3, precepto que atribuye a La Generalitat Valenciana la competencia para regular los principios básicos de actuación, organización y funciones de las policías locales en nuestro territorio.

Ese es el soporte legal de la primera ley de policías locales promulgada en nuestra Comunitat, la 2/1990, y la 6/1999, predecesoras de la nueva Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

Son indiscutibles los logros que ambos textos legales han aportado en aspectos tan destacados como la profesionalización de los agentes locales o la estabilidad de sus funciones, pero, diecisiete años después, la sociedad valenciana ha experimentado profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, y que por tanto han requerido un nuevo marco legal.

Hoy, nuestra policía local se ha de configurar como un instrumento de cohesión e integración social, de carácter preventivo, con el foco puesto en la resolución de conflictos sociales y actuando siempre desde la proximidad al ciudadano. En esa misma línea trabajan ya los policías de países de nuestro entorno europeo.

Poco más de 4 meses después de la aprobación de este proyecto de Ley, se ha constatado que dicha Ley no ha dado los resultados esperados, ni solución al más que alarmante y grave problema del déficit de plantilla y de cobertura de efectivos policiales con que se encuentran los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, ante la necesidad puntual de responder en materia de seguridad de demandas concretas, que no se han podido prever e incluso en aquellos casos más significativos de incremento de población en determinados periodos como estival, fiestas populares, o acontecimientos devenidos que por su naturaleza, requieran un mayor refuerzo de seguridad, sólo se contempla la posibilidad de acudir al acudir al artículo 36 de la citada ley, por la vía de convenio entre municipios.

Por lo tanto, se hace más que ineludible la necesidad de articular los correspondientes mecanismos legales que den respuesta ante problemas puntuales de necesidad de aumento de plantilla, compartiendo la voluntad del legislador, de velar por la estabilidad en el empleo.

Por todo ello, el grupo municipal popular, y en su nombre la concejala portavoz que suscribe la presente moción, propone al Pleno del Ayuntamiento de Torrent para su consideración la siguiente

PROPUESTAS DE ACUERDO:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Torrent insta al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar de forma inmediata las iniciativas legales necesarias que permitan a las entidades locales contar con los efectivos policiales suficientes, y a su vez articular todos los mecanismos de control para acabar con la inestabilidad laboral no justificada, con el objetivo de garantizar y velar por la seguridad ciudadana en los municipios de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, a la Honorable Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, a los grupos Parlamentarios de Les Corts Valencianes, así como a la junta de portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

En TORRENT, a 16 de mayo de 2018.

 

Fdo. AMPARO FOLGADO TONDA

La Portavoz Grupo Municipal Popular.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies