(VER ORIGINAL mocion inversiones diputacion 2015)

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

                La Diputació de València ha obert el termini per a sol·licitar Ajudes a la Realització d’Inversions Financerament Sostenibles 2015 (IFS) dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Província de València. En les bases publicades en el B.O.P de la Província de València del dia 9 de setembre de 2015, a partir de la pàgina quatre, s’indica que al municipi de Torrent li corresponen 2.890.169,88€ dels 71.211.428,76€ disponibles

Este Pla d’Inversions Sostenibles és fruit de la bona gestió en els anteriors governs de la Diputació de València amb el consegüent romanent positiu que es va trobar el nou govern en la institució provincial. Romanent que de no adjudicar-se abans de finalitzar l’any, hauria de destinar-se a l’amortització de deute.

Les bases indiquen que les possibles inversions poden destinar-se al sanejament, abastiment i distribució d’aigües. Arreplega, eliminació i tractament de residus. Enllumenat Públic. Protecció i millora del Medi Ambient, Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius. Indústria, Energia, Comerç, Ordenació i promoció turística. Promoció, manteniment i desenrotllament del transport. Infraestructures del transport. Recursos hidràulics, Investigació científica, tècnica i aplicada. Societat de la informació. Gestió del coneixement. Ordenació del tràfic i de l’estacionament. Vies Públiques. Parcs i Jardins. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic. Carreteres. Camins Veïnals i Gestió del patrimoni aplicades a la rehabilitació i reparació d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes el servici públic.

Torrent té un greu problema al disposar d’una xarxa d’aigües pluvials antiga en moltes zones i inexistent en alguns barris. A pesar de les diferents millores en els últims anys pels diferents govern municipals, són obres costoses de realitzar només amb el pressupost municipal.

La urbanització del Pantà no disposa de xarxa de sanejament. El carrer Sant Valerià encara patix inundacions en dies de grans trombes d’aigua, precisant d’un nou col·lector en el carrer Azorín. Els carrers adjacents a l’edifici M-20 en Parc Central i els propis veïns de l’edifici, van patir greus inundacions l’any 2012. La urbanització Monte-Real no té connexió a la Xarxa d’aigües potables d’Aigües de l’Horta.

D’altra banda, la Casa de la Cultura de Torrent, no té banys adaptats a persones amb mobilitat reduïda, la seua habilitació podria ser també objecte d’esta ajuda provincial.

El termini per a sol·licitar l’Ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València finalitza el pròxim 19 de setembre. Per això des del Grup Popular Municipal animem a la resta de grups municipals a sumar-se a la nostra proposta per a que l’Ajuntament de Torrent siga sensible a les necessitats dels veïns d’estes zones de la ciutat.

Per tot això, sotmetem a l’aprovació del Ple els següents:

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà l’Ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València, ajudant a la creació de llocs de treball per a la gent aturada de la ciutat de Torrent.

SEGON.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València per a la creació de la Xarxa de Sanejament de la urbanització del Pantà, que ja compta amb un projecte redactat.

TERCER.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València per a la creació d’un nou col·lector de pluvials en el carrer Azorín, que evite inundacions en el carrer Sant Valerià.

QUART.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València per a realitzar les obres pertinents que eviten inundacions en els edificis M20 en Parc Central.

CINQUÈ.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València per a la connexió de la urbanització Monte-Real a la xarxa d’abastiment d’Aigües de l’Horta per al que hi ha un projecte redactat.

SISÉ.- L’Ajuntament de Torrent sol·licitarà ajuda per a la Realització d’Inversions Sostenibles de la Diputació de València per a l’habilitació de banys adaptats a persones amb mobilitat reduïda en l’edifici de la Casa de la Cultura ubicat en el carrer Sagra.

TORRENT, 9 de setembre de 2015

Amparo Folgado Tonda, Portaveu del Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies