mocion trabajadora social violencia genero

 

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

                   La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (B.O.E. núm. 313 de 29 de desembre del 2004), reconeix una sèrie de Drets subjectius A les dones víctimes de violència amb la seua independència del seu origen, religió o qualsevol altra condició, estos són entre altres:

·         El dret a la informació.

·         El dret a l’assistència social integral.

·         El dret a l’assistència jurídica immediata.

·         El dret a l’assistència jurídica gratuïta.

·         Dret a formular denúncia.

·         Dret a sol·licitar una orde de protecció

·         Dret a ser part en el procediment penal

·         Dret a la restitució, reparació del dany i indemnització del perjuí causat.

·         Dret a rebre informació sobre les actuacions judicials.

·         Dret a la protecció de la dignitat i intimitat de la víctima en el marc dels procediments relacionats amb violència de gènere.

·         Dret a accedir a les ajudes econòmiques previstes per a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.

·         Drets Laborals i de Seguretat Social

·         Drets de les treballadores per compte d’altre, Drets de les treballadores per compte propi. Drets de les funcionàries públiques.

·         Drets econòmics.

·         La renda activa d’inserció (RAI).

·         Ajuda per a canvi de residència de víctimes de violència de gènere

·         El programa específic d’ocupació

·         Prioritat en l’accés a vivendes protegides i residència públiques per a majors

·         Dret a autorització de residència temporal per raons humanitàries.

·         Dret a autorització de residència independent dels familiars reagrupats.

·         Inscripció com a demandants d’ocupació de les dones estrangeres

·         Concessió de la condició de refugiada

·         Dret a l’escolarització immediata dels fills en cas de canvi de residència per causa de violència de gènere.

·         Tramitació urgent del procediment de reconeixement de bestretes del Fons de Garantia del Pagament d’Aliments.

 

Al poc d’obrir la Casa de la Dona, es va contractar una treballadora social específica destinada a l’atenció de les dones que patixen violència de gènere en Torrent, que es complementava amb una agent de la Policia Local destinada també als casos de violència de gènere.

Des del mes de juny del 2015 que esta treballadora social va finalitzar el seu contracte, l’Ajuntament no ha renovat el contracte ni ha procedit a la contractació d’una nova treballadora social de la bossa d’ocupació. Quedant el Servici d’Atenció especialitzada a la dona víctima de la Casa de la Dona sense una treballadora específica.

Esta treballadora social assessorava sobre les actuacions que poden mamprendre i els seus drets, informava dels servicis a què poden dirigir-se per a demanar assistència material, médica, psicològica i social, ajuda per a accedir als diferents recursos d’allotjament (emergència, acollida temporal, centres tutelats, etc) en els que està garantida la seua seguretat i cobertes les seues necessitats bàsiques, ajuda perquè recuperen la seua salut física i/o psicològica, aconseguisquen la seua formació, inserció o reinserció laboral, i reben suport psicosocial al llarg de tot l’itinerari de recuperació integral amb la finalitat d’evitar la doble victimització.

El 5 de novembre del 2014, el Ple municipal representat llavors pel Partit Popular, el Partit Socialista i Compromís va aprovar per unanimitat el I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Hòmens de Torrent. Un Pla creat pels tècnics municipals amb la col·laboració de les associacions de dones de la ciutat.

Este Pla inclou com a actuacions rellevants, relacionades amb la violència de gènere la realització de Campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la necessitat denunciar els casos de maltractaments, utilitzant un llenguatge clar i directe per a informar dels passos que s’ha de seguir. La Creació d’una Comissió Ciutadana contra la Violència de Gènere i l’Elaboració d’una Guia de Bones Pràctiques com a protocol d’atenció integral municipal.

Per tot això, sol·licitem a la resta de grups municipals sumar-se a esta iniciativa amb l’adopció dels següents:

 

ACORDS

PRIMER.- . L’Ajuntament de Torrent manifesta el més absolut rebuig dels actes de violència de gènere en qualsevol de les seues manifestacions com així quedarà demostrat un any més amb la celebració de la VIII Setmana Contra la Violència de Gènere de Torrent.

 

SEGON.- L’Ajuntament de Torrent Recolza de forma incondicional a les víctimes dels dits actes, a través d’instruments tant preventius com d’assistència i atenció a les mateixes.

 

TERCER.- L’Ajuntament de Torrent Contractarà una Treballadora Social que atenga integralment les dones víctimes de la violència de gènere en la Casa de la Dona.

 

QUART.- L’Ajuntament de Torrent Continuarà desenrotllant el I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Hòmens de Torrent i crearà una Comissió Ciutadana contra la Violència de Gènere i elaborarà una Guia de Bones Pràctiques com a protocol d’atenció integral municipal

Torrent, 14 d’octubre del 2015

 

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies