MOCIÓ EN DEFENSA Y PROTECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS (mocion animales ordenanza y mas)

 

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

                L’Ajuntament de Torrent va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals el passat mes d’abril de 2015 en Junta de Govern i va ser ratificada en el Ple Ordinari del 4 de maig de 2015. La modificació de l’Ordenança Municipal de Tinença d’animals va ser publicada en el BOP el dia 21 de maig de 2015.

Des del 21 de maig de 2015, data en què va ser publicada i sotmesa a informació pública, han passat més de 30 dies per a presentar al·legacions. En el cas que no hi haguera hagut al·legacions l’aprovació de la modificació de l’ordenança, seria definitiva. A hores d’ara desconeixem si hi ha hagut al·legacions o no i des de l’equip de govern de Torrent tampoc s’ha informat ni portat a comissió ni a Ple Ordinari del mes de setembre.

L’Ordenança actual i fins que siguen aprovades definitivament les modificacions és la que va ser aprovada en sessió plenària del 12 de setembre de 1996, presidint llavors el Ple, el mateix alcalde que en l’actualitat.

Algunes de les modificacions aprovades el passat 4 de maig de 2015 van ser assumides pel Partit Popular com a compromisos en ferm, en el programa electoral amb què concorrem a les eleccions del passat 25 de maig de 2015.

Concretament els compromisos del Partit Popular van ser i es mantenen:

  • 28. Augment de parcs per a escampament caní
  • 29. Control de residus d’animals domèstics en la via pública
  • 30. Posada en marxa de campanyes contra el maltractament i l’abandó animal
  • 31. Creació del Consell d’Amics dels Animals

Recentment hem conegut que la proposta de l’Ajuntament de Torrent aprovada en la modificació de l’ordenança, de crear un cens caní amb les anàlisis de l’ADN, ha tingut èxit i altres municipis també contemplen la seua implantació com és el cas de la ciutat de Mislata, governada en estos moments pel mateix partit polític que el del govern municipal de Torrent.

La modificació de l’ordenança que aprovàrem el passat 4 de maig de 2015, contempla la creació d’Espais Públics per a donar aliments als animals.

Per tot això, sotmetem a l’aprovació del Ple els següents:

ACORDS

PRIMER.- L’equip de govern portarà a la propera comissió i al proper Ple Ordinari, l’estudi de les al·legacions a la modificació de l’Ordenança de Tinença d’Animals aprovada inicialment en el Ple del 4 de maig de 2015 en el cas d’haver-les i si és el cas l’aprovació definitiva, publicació i posada en marxa.

SEGON.- Obertura definitiva de la gran Zona d’Escampament Caní que l’Ajuntament de Torrent va posar en marxa el passat mes de maig de 2015 en el carrer Albaida de Torrent, amb el condicionament definitiu i informarà als veïns de la seua existència.

TERCER.- L’Ajuntament de Torrent posarà en marxa del control de residus d’animals domèstics en la via pública, amb el cens d’ADN.

QUART.- L’Ajuntament de Torrent posarà en marxa de campanyes contra el maltractament i l’abandó animal per part de l’Ajuntament de Torrent.

CINQUÈ.- Creació del Consell dels Animals amb associacions i protectores d’animals amb seu local en Torrent i inscrites en el registre d’associacions de l’Ajuntament de Torrent, així com amb tècnics municipals i veterinaris de la ciutat

SISÈ.- L’Ajuntament de Torrent crearà espais públics per a donar aliment als animals en la ciutat i vetlarà per la seua neteja i higiene.

 

TORRENT, 7 de setembre de 2015

 

 

Amparo Folgado Tonda, Portaveu del Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies