25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular en l’Ajuntament de Torrent, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Estes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Estes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

 

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.

Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.

Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills, així com la sociabilització, per tal que este tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.

El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar.

Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la.

També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en estos moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en estos moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre jóvens de menys de trenta anys.

Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a este problema social. En este sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.

 

És per tot això que l’Ajuntament de Torrent:

 • Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’esta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
 • Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul.
 • Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.
 • Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
 • Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homens i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones maltractades.
 • Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària
 • Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
 • Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.
 • Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que esta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar estaa injustícia. Es compromet a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament
 • Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador.
 • Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a este document. O bé, si l’Ajuntament ja està adherit, es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
 • Traslladarà estos acords a les associacions de la ciutat, així com farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

 

 

 

 

Amparo Folgado Tonda

portaveu del Grup Municipal Popular

 

 

 

 

TORRENT, 8 de novembre de 2018

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies