MOCIÓ SOBRE SUBVENCIÓ PER A ACOLLIR-SE A LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE PARATGES NATURALS

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en sessió del ple de data 21 d’abril de 2015 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les NORMES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE PARATGES NATURALS MUNICIPALS, transcorregut el termini d’exposició pública de trenta dies hàbils sense que contra les mateixes s’hagen presentat reclamacions, l’acord provisional queda elevat a definitiu segons el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. Així mateix, en compliment del que establix l’article 70.2 del dit text legal, la Diputació ha publicat en data 14 de juliol de 2015, normes contemplades perquè els ajuntaments puguen ser beneficiaris de la subvenció.

Torrent compta amb el paratge natural de la Serra Perenxisa, declarat l’any 2006 i amb una superfície de 174,38ha. La Serra Perenxisa constituïx un reducte natural que oferix als ciutadans de Torrent i la comarca de l’Horta, una possibilitat pròxima de gaudi d’una àrea natural. Així mateix, és un element important com a recurs educatiu per a la formació en matèria ambiental, amb els seus 329 metres de cota màxima, pertany al domini tectònic Ibèric, del qual constituïx els primers contraforts, situant-se ja molt pròxim a la costa

El seu valor paisatgístic és molt important, sent un element bàsic en la conformació del paisatge de Torrent. Des de la seua cima, a més, pot disfrutar-se d’una magnifica panoràmica de la plana costanera valenciana, amb l’Albufera com a fita més destacat.

El valor patrimonial de la Serra Perenxisa també és molt important, situant-se la sima del barranc Calderón, els Arquets de Dalt i els Arquets de baix, el refugi de Franjo, el corral de Manyet i els jaciments arqueològics de la Lloma de Birlet, Llometa del Clot de Bailó, Llometa de l’Espart, Puntal de l’Albaida, Els Garravaques i Garrigar I i II.

El paratge natural de la Serra Perenxisa, compta amb una microrreserva de flora que va ser decretada amb ORDE 16/2013, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es van declarar set noves microrreserves de flora entre les que es trobava la de Torrent. El bosc de carrasques i la microrreserva de flora es van veure afectades per l’incendi que va patir la Serra Perenxisa en el mes d’abril de 2014.

En relació al text arreplegat en l’exposició de motius, el Grup Municipal Popular de Torrent proposa sotmetre a votació els següents acords per a ser aprovats:

ACORDS

PRIMER.- Convocar el Consell de la Serra Perenxisa perquè presente un projecte de conservació del paratge natural

SEGON.- Que l’Ajuntament de Torrent, presente el projecte a la Diputació de València per a poder ser subvencionat el 80% del mateix i fins a un màxim de 42.000 euros, segons les bases reguladores de l’anunci publicat el 14 de juliol de 2015 en el Butlletí Oficial de la Província de València

TORRENT, 21 de juliol de 2015

Amparo Folgado Tonda, Portaveu del Grup Popular

Sin título44 Sin título45

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies